Hos HEM Denmark har vi identificeret tre Verdensmål, som vi har valgt at fokusere strategisk på. Det betyder dog ikke, at det kun er de tre Verdensmål, vi arbejder med. Men det betyder, at det er inden for disse tre Verdensmål, at vi tror på, at vi kan gøre en ekstra forskel for mennesker, planet og samfund.

Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvad handler det om:
Verdensmål 8 handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Hvorfor er det vigtigt for os:
I HEM Denmark er vores medarbejdere vores absolut vigtigste ressource. Uden vores engagerede, passionerede og kompetente ansatte kan vi ikke skabe og levere værdi til vores kunder eller for hinanden, når vi møder ind på arbejde hver dag. Derfor er det vigtigt for os i HEM Denmark, at vi hver dag fokuserer på at skabe værdi for vores medarbejdere gennem sunde og sikre arbejdsforhold, trivsel og udvikling.

Helt konkret fokuserer vi på delmål:
8.8: Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere.

Hvordan kan vi gøre en forskel:
Vi kan og skal gøre en indsats for, at vores medarbejdere trives mentalt og fysisk hver dag. Det gør vi bl.a. med målrettede indsatser for sikkerhed og sundhed, mens vi fokuserer på at understøtte inklusion, mangfoldighed og stærke sociale fællesskaber.

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Hvad handler det om:
Verdensmål 12 handler om at fremme og sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer med effektiv styring og genanvendelse af vores fælles naturressourcer.

Hvorfor er det vigtigt for os:
Mens vores medarbejdere er vores virksomheds vigtigste ressource, så er
naturen og vores fælles ressourcer vigtige for alle på tværs af virksomheder, byer og landegrænser. Vi er bevidste om, at vi som virksomhed har et træk på naturens ressourcer gennem vores forbrug, produktion og affaldsgenerering. Og vi er også bevidste om, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at reducere og forebygge dette gennem øget genvinding og genbrug.

Helt konkret fokuserer vi på delmål:
12.2: Inden 2030 skal vi opnå bæredygtig og effektiv brug og forvaltning af naturressourcer,
12.5: Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse,
12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Hvordan kan vi gøre en forskel:
I dag er det allerede omdrejningspunktet for vores forretning at minimere spildet på de træplader, vi forarbejder i vores produktion, da det har en direkte positiv effekt på miljøet såvel som på prisen for vores kunder. Samtidig er principper for genanvendelse og genbrug også integreret i vores daglige processer. Men vi kan altid gøre mere, og vi har derfor fokus på at styrke vores indsatser på området som led i vores nye bæredygtighedsstrategi.

Verdensmål 15

Livet på landet

Hvad handler det om:
Verdensmål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Hvorfor er det vigtigt for os:
Vores skove har en helt særlig rolle for klodens fremtid og klima. Desværre er skovene under et stort pres bl.a. på grund af ulovlig skovhugst, faldende biodiversitet og mindskede skovarealer. I HEM Denmark lever vi af naturen. Vi lever af at sælge træ. Derfor har vi et særligt ansvar for at minimere vores negative aftryk på naturen og i de skove, hvorfra vi får vores træ. Og det er et helt centralt fokus for os, samtidig med at vi ønsker at skabe en positiv værdi, hvor vi kan – for flora, fauna og for mennesker.

Helt konkret fokuserer vi på delmål:
15.1: Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.

15.2: Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig forvaltning af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov.

15.5: Vi skal handle øjeblikkeligt for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede dyrearter og forhindre, at de bliver udryddet.

Hvordan kan vi gøre en forskel:
I HEM Denmark er det en hjertesag for os at bidrage til bæredygtig forvaltning af verdens skove, hvilket bl.a. afspejler sig i, at mere end 90 % af vores indkøbte træ er FSC®- eller PEFC-certificeret. Certificering er vores fælles garant for, at der i den pågældende skov ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er det en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i skoven, arbejder under ordentlige forhold. Vi bliver årligt auditeret til sikring af, at alle retningslinjer omkring certificeringer overholdes. Det er en proces, vi har rigtig gode erfaringer med, og som giver os en god tryghed i forhold til at verificere det arbejde, vi gør i hverdagen.